~kameliya/kivikakk.ee

ref: 522027f9a26eccc203382125b3f5bd1a2dab481d kivikakk.ee/jekyll/Gemfile -rw-r--r-- 164 bytes
522027f9Asherah Connor about: use domain for daintree 6 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
source "https://rubygems.org"

gem "jekyll"
gem "classifier-reborn"
gem "jekyll-gist"
gem "jekyll-paginate"
gem "jekyll-seo-tag"
gem "ffi", "1.14.2"

gem "webrick"