~kameliya/kivikakk.ee

ref: 14e2bb8a6bd4c782f4c90cd17ebb36f55e4d2d85 kivikakk.ee/jekyll/Gemfile -rw-r--r-- 185 bytes
14e2bb8aAsherah Connor jekyll: add jekyll-sitemap 2 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
source "https://rubygems.org"

gem "jekyll"
gem "classifier-reborn"
gem "jekyll-gist"
gem "jekyll-paginate"
gem "jekyll-seo-tag"
gem "jekyll-sitemap"
gem "ffi", "1.14.2"

gem "webrick"